4863
788
16
101
46
47
327
195
149
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Agrarkereso.hu

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

BEVEZETŐ

 

1.      A jelen felhasználási feltételek az Agrárkereső Kft. (4024 DEBRECEN, Kossuth utca 7. 2.em. 1.ajtó adószám.: 13968263-2-09, cégjegyzék száma: 09-09-034718, bankszámlaszám CIB Bank: 10700309-46915102-51100005) továbbiakban, mint Szolgáltató), által üzemeltetett www.agrarkereso.hu (továbbiakban honlap) hirdető ügyfelei, mint Hirdető, továbbá a honlapot igénybe vevők (Felhasználók), használatának feltételeit tartalmazza.

 

2.      Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.agrarkereso.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.agrarkereso.hu/aszf

 

3.      Jelen dokumentum alapján létrejött elektronikus szerződés iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

4.      Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési-, szolgáltatási és egyéb szerződésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

 

5.      A honlap igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult amennyiben elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott, vagy 14. életévét betöltött kiskorú és a szolgáltatás használata során kizárólag a saját munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik, vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére, vagy saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 

6.      A honlap használatával miden hirdető elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. A honlapot minden Hirdető kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. Az Szolgáltató jogosult jelen általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Hirdetőket. Jelentős módosítás esetén e hirdető jogosult a szerződés 30 napos határidővel történő felmondására. A módosítás akkor minősül jelentősnek, ha ezt az üzemeletető annak minősíti és erről a hirdetőt tájékoztatja. A módosítást követően a szolgáltatás használata az általános szerződési feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 

7.      A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

8.      Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

SZOLGÁLTATÓI ADATOK ÉS DEFINÍCIÓK

 

A szolgáltató neve: AGRÁRKERESŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 4024 DEBRECEN, Kossuth utca 7. 2.em. 1.ajtó,

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@agrarkereso.hu

Cégjegyzék száma: 09-09-034718

Adószáma: 13968263-2-09

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szolnoki Törvényszék cégbírósága

Telefonszáma: +36 70 638-0111

A szerződés nyelve: magyar

Technikai ügyfélszolgálat (szerverrel kapcsolatos hiba jelentése, technikai, szoftveres hiba jelentése): tech@agrarkereso.hu és +36 30 565-0285

 

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül.

 

Hirdetés: A Grt.” 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, banner, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely apróhirdetés

 

Hirdető: olyan természetes, vagy jogi személy Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé.

 

A honlap használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet:

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

 

1.      Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Hirdető részére mezőgazdasági apróhirdetései és egyéb, pl. banner reklámjai (továbbiakban: hirdetés) folyamatos hirdetésére az Szolgáltató által üzemeltetett www.agrarkereso.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Szolgáltató által biztosított internetes hirdetéskezelési felület használatával Hirdető helyezi el hirdetéseit. A Hirdető által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult marketing tevékenységéhez felhasználni, valamint elektronikus vízjellel ellátni.

 

2.      A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások díjfizetéssel érhetőek el.

A HIRDETÉS DÍJA

 

1.      Szolgáltató a mezőgazdász Hirdetők számára az oldal tematikájának megfelelően rovatonként korlátozott ingyenes hirdetésfeladást biztosít.

 

2.      Kereskedőknek, és gyártóknak az hirdetési rendszer használata díjköteles.

 

3.      Az egyes rovatokban egyidejűleg ingyenes megjeleníthető hirdetések száma.

 

1. sz. táblázat

Egyidejűleg megjeleníthető hirdetések száma rovatonként

Rovat

Hirdetések száma (db)

Használt mezőgazdasági gép

10

Új, demó mezőgazdasági gép

0 (csak szerződés alapján)

Szaporítóanyag

korlátlan

Termésnövelő anyag

korlátlan

Árupiac

korlátlan

Állattartás

korlátlan

Mezőgazdasági ingatlan

korlátlan

Alkatrészek, kiegészítők

korlátlan

Gumiabroncs, felni

korlátlan

Egyéb

korlátlan

 

 

 

4.      Szolgáltató által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező médiaajánlat tartalmazza.

 

5.      A díjakat a Hirdető kizárólag a weboldal által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatások a sikeres átutalási visszajelzés után aktiválódnak.

 

6.      A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

 

7.      A Szolgáltató főszabályként papír alapú számlát bocsát ki szolgáltatásairól.

 

8.      A Hirdető által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

 

9.      A határozott idejű egy összegű fizetés esetén (pl. éves előfizetési díj) kedvezmény jár, ezért ha Hirdető felmondja a határozott idejű, kedvezményes díjjal megállapított határozott idejű szerződést, felmondás esetén Szolgáltató a visszamaradó összeget nem fizeti vissza, azt kötbérként érvényesíti Hirdetővel szemben.

 

10.  Amennyiben Hirdető a Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít, melynek 50.000 Ft-os, azaz ötven ezer forintos költségét köteles Hirdető megfizetni. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Felhasználó viseli.

REGISZTRÁCIÓ

 

1.      Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.      Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.      A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.      A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

AZ ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEI ÉS A SZERZŐDÉS TARTALMA

 

1.      A Hirdető a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.

 

2.      Hirdető a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra. Majd a kívánt szolgáltatás kiválasztása után megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.

 

3.      Az adatok megadását követően Hirdető jóváhagyja a megrendelését/a szolgáltatás igénybevételét, valamint elfogadja a Szolgáltató ÁSZF szabályzatát.

 

4.      Adatbeviteli hibák javítása: Hirdető a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

5.      Hirdető e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Hirdető megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Hirdetőhöz nem érkezik meg, Hirdető az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Hirdetőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Hirdető rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

6.      A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Hirdető az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta és azt aktiválta.

 

7.      A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Hirdető részére.

 

8.      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Hirdető köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

 

9.      A Szolgáltató vállalja, hogy a Hirdető részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Hirdető a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

 

10.  A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj beérkezését követően szolgáltatása a Hirdető részére azonnal működőképes.

 

11.  Hirdető a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. 

 

12.  A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

FELELŐSSÉGEK, KÖTELEZETTSÉGEK

 

1.      Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 

·         Az oldalakon elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért.

 

·         A szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből eredő károk tekintetében, sem a látogatók, sem a felhasználók irányában.

 

·         A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért.

 

·         A felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

 

2.      Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetés kiemelési szakszerűtlen felhasználásából adódó károkért.

 

3.      Szolgáltató szolgáltatásait a felhasználó a saját felelősségére használja, beleértve ebbe a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, így különösen az egyéb felhasználók által a Szolgáltatás során hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát.

 

4.      A Hirdető teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg/kép megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg/kép közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.

 

5.      Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a Hirdetőt terheli felelősség. A Hirdető objektív felelősséggel tartozik az Szolgáltatóval szemben és köteles megtéríteni Szolgáltató teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a Hirdető fenti kötelezettségét nem tartotta be.

 

6.      A Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, beleértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Hirdető felelős.

 

7.      A Hirdető köteles gondoskodni arról is, hogy a hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértik.

 

8.      Amennyiben a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Hirdető az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban.

 

9.      A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

10.  Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

11.  Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

 

12.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy megküldött tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel/vagy harmadik személy megbízásából a Szolgáltató tölt fel a Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldal hivatkoznak.

 

13.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Hirdetők által elhelyezett tartalmak, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.

 

14.  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

 

15.  A weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal weboldalon közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal, egyéb ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

 

16.  Szolgáltató minden erősfeszítést megtesz a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.

 

17.  A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

 

18.  Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

19.  Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Hirdető által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség.

 

20.  Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

 

21.  A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

22.  Amennyiben a weboldalon a Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetés jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja.

 

23.  A Hirdetők által a weboldalra feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti, de arra nem köteles. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.

 

24.  A Hirdető köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak.

 

25.  A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

26.  A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

 

27.  A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

 

28.  A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, amelyek jogellenes/erkölcsileg kifogásolható tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak.

 

29.  Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalma elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a tartalma mellett elhelyezett reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.  Más tartalom ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a tartalom közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

 

30.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő  üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér.  Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege 100.000 Ft. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

 

31.  Szolgáltató tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

 

32.  Tilos az agrarkereso.hu weboldalon közzétenni:

 

·         Megtévesztő információt tartalmazó hirdetést.

·         Jogsértést megvalósító hirdetést.

·         Olyan tartalmat, amely technikai problémát okozhat a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.

·         Nem a rovat jellegének megfelelő tartalmat.

·         Szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sértő tartalmat.

·         Erőszakra buzdító, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönző tartalmat.

·         Félelemérzetet keltő tartalmat.

·         Olyan tartalmat, amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be.

·         Pornográf tartalmat.

·         Minden olyan tartalmat, amely a fentieken túlmenően egyébként az 2008. évi XLVIII. törvénybe ütközik.

·         Indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem kellő információt nyújtó tartalmat, amely a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz.

·         Olyan tartalmat amely árthat az agrarkereso.hu portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink Hirdetőinek, illetve sérti az Agrárkereső Kft. jogos gazdasági érdekeit.

·         Minden olyan tartalmat, amely a valós életben is jogellenes.

 

33.  A Hirdető regisztrációja a Hirdető személyéhez, cégéhez kapcsolódik.

 

34.  Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak egy Hirdető adatai között szerepelhet. Rendszerünk nem engedélyezi a már beregisztrált e-mail cím vagy telefonszám más regisztrációhoz való rendelését.

 

35.  Többszörös regisztrációnak számít:

 

Magánszemély esetén a magánszemély, a családtag(ok) és a hozzátartozó(k) külön-külön történő regisztrációja.

Cég esetén, a Cég illetve bármely munkatársának külön-külön történő regisztrációja. (Hirdető és az összes munkatársa egyetlen hirdetőnek minősül.)

 

36.  Szolgáltató fenntartja a jogát a hirdetések, reklámok és egyéb, az agrarkereso.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésére a fenti esetekben. Szolgáltatónak jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket törölje, illetve, hogy a hirdetések szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

 

37.  A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megkívánt keretek között működik közre a hatóságokkal a jogsértést elkövetőjének felderítésére.

 

38.  Más internetes ajánlatok reklámozására az agrarkereso.hu internetes oldalon Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül tilos. Az agrarkereso.hu honlapon tilos más honlapokra hivatkozni.

 

39.  Szolgáltatónak joga van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a felhasználói jogokban, míg végső esetben eltiltani.

 

40.  Szolgáltatónak joga van adminisztrációs célokból betekinteni a Hirdetők adataiba, adott esetben utána járni a Hirdető IP címének.

 

41.  A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására.

 

42.  Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

 

43.  A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Hirdetők és Szolgáltató kikötik az Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

HIRDETÉSEK TÖRLÉSE, KORLÁTOZÁSA

 

1.      Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Hirdetővel szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

 

2.      Szolgáltató a közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

 

3.      Szolgáltató jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő rovatba, főkategóriába, valamint alkategóriába áthelyezni, amennyiben:

 

·         Hirdető egyidejűleg egy hirdetésben több különböző terméket kínál eladásra.

·         Hirdető a használt mezőgazdasági gép rovatban hirdetései között új, vagy demógép hirdetést helyez el.

·         Hirdető a hirdetést nem a megfelelő rovat, főkategória, alkategória besorolással helyezi el.

·         Hirdető az eladásra kínált termékekről készült képeket manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.

·         Hirdető a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

·         Hirdető az adott rovatban egyidejűleg megjeleníthető hirdetésszámon felül bármilyen formában helyez el hirdetéseket.

·         A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.

·         A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Szolgáltató tudomására.

·         Szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sértő tartalmat tartalmaz.

·         Hirdető elérhetősége - különös tekintettel a név, az e-mail cím és a telefonszám - ,

·         Valótlan adatokat tartalmaz.

·         Feltételezhető, hogy a hirdetési díj kikerülésére utal.

·         Feltételezhető, hogy bármilyen módon a választott hirdetési díjcsomagban szereplő egyidejűleg megjeleníthető hirdetési számon felül helyez el hirdetéseket.

·         Jelen szerződésben rögzített TILOS tartalmakat tesz közzé.

·         A felhasználó adatai többszörös regisztrációra utalnak.

·         A hirdetésben szereplő mezőgazdasági gép műszaki állapota nem a választott rovatnak, vagy a valóságos állapotnak megfelelően lett megadva.

 

4.      Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Szolgáltató díj visszatérítés nélkül korlátozhatja a hirdető adott rovatban történő hirdetéseinek elhelyezését.

 

5.      Ilyen esetekben a Hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

ADATVÉDELEM

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linkről: http://www.agrarkereso.hu/aszf.adatkezelesi_tajekoztato

FELMONDÁSI JOG

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

PANASZKEZELÉS RENDJE

 

1.      Weboldalunk és cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

2.      Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

3.      Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

4.      Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

 

5.      Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

6.      Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

7.      Vagy területi szerveihez:

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

Főosztályvezető-helyettes: dr. Lipták Gergely

 

Cím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.

Postacím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.

Telefonszám: +36 56 513 336, Telefax: +36 56 510 204

E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

 

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

 

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 14.00

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

 

8.      Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu


 

9.      A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

10.  Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

11.  A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

12.  Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

BANNER HIRDETŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.      Bannerek általános követelményei:

 

• a bannernek Internet Explorer, Mozilla alapú böngészőkön (Firefox, Chrome, …) és Opera alatt is működniük kell, illetve nem okozhatnak hibát.

• méret paraméterek konzekvens betartása (mind pixelre, mind kByte-ra vonatkozólag)

• a bannerek mérete maximum 120 Kbyte és formátuma GIF, GIF89, JPEG, HTML lehet

• a javascript kódot tartalmazó kreatívban nem lehet javascript hiba, és a gyakori változó neveket kerülni kell.

• egy kreatív nem okozhat 30%-nál nagyobb processzor terhelést egy átlagos PC-n (vektorgrafikus képi elemek)

• céloldal mindig legyen megadva

• takeover, shaped popup max 8 másodpercig zavarhatja/korlátozhatja az oldal funkcióit

• a banner betöltődésekor nem lehet automatikusan hangos a banner, de lehet rajta hangosító/némító gomb, amivel bekapcsolható/kikapcsolható a hang

• speciális hirdetés (kinyíló/lenyíló banner) csakis felhasználói interakcióra változhat, ilyen a bal egérgomb kattintás (nem interakció a hirdetés feletti elhaladás)

 

2.      Szolgáltató Hirdető számára a választott banner felületet biztosítja díjfizetés ellenében, az Szolgáltató által üzemeltetett agrarkereso.hu hirdetési portálon a választott megjelenítési helyen.

 

3.      Szolgáltató a banner aktivitásáról valós idejű statisztikát nyújt Hirdető részére.  A statisztika tartalmazza a banner felületet megjelenési (AV) és kattintási (CT) adatait napi bontásban.

 

4.      Szolgáltató a banner megjelenítésekor köteles a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételében (http://www.agrarkereso.hu/aszf/) foglaltak maradéktalan betartására.

 

5.      Amennyiben a Hirdető a banner elkészítésével a Szolgáltatót bízza meg, abban az esetben a Szolgáltató köteles a határidők betartására.

 

A Hirdető kötelezettségei

 

6.      A banner elkészítésekor a Hirdető köteles a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételében (http://www.agrarkereso.hu/aszf/) foglaltak maradéktalan betartására.

 

7.      Amennyiben az Hirdető a banner elkészítésével a Szolgáltatót bízza meg, abban az esetben az Hirdető köteles a banner megjelenítésének időpontja előtt legalább 15 nappal a banner elkészítéséhez szükséges kreatívokat (képek, szöveg, színvilág, színkód, elképzelés, ötlet) leadni. Hirdető köteles a banner elkészítésének folyamatában aktívan részt venni, a szükséges módosításokat, változtatásokat jelezni, valamint az elkészített bannert a megjelenítés előtt legalább 3 nappal írásban (e-mail) jóváhagyni.

 

8.      Amennyiben a Hirdető már kész bannerét jeleníti meg a Szolgáltató, akkor a Hirdető köteles a Szolgáltató felé a megjelenítendő bannert a megjelenés előtt legalább 3 nappal eljuttatatni.

 

9.      Hirdető köteles a banner cél oldalának URL-jét Szolgáltatóhoz eljuttatni.

 

10.  Hirdető elfogadja, hogy a megrendelt banner felület elhelyezése, az adott banner helyen nem kizárólagos, így a banner helyen más banner is megjelenhet.

 

A Felek felelősségi szabályai

 

11.  Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató nem felelős a megjelenített banner (kép és szöveg) tartalmáért, a Hirdető által végzett frissítések eredményeként létrejött tartalomért, illetve az ezzel esetlegesen harmadik személyeknek okozott kárért, mint ahogyan a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételében (http://www.agrarkereso.hu/aszf/) szerepel.

12.  A Felek rögzítik, hogy a display szolgáltatási szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem teljes terjedelmében nem vállalja át az Hirdetőre az ügyfelekkel kötött ügynöki/közvetítői/viszonteladói szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben háruló feladatokat és kötelezettségeket. Szolgáltató nem vállal felelősséget a bannerek szakszerűtlen elkészítéséből adódó károkért. Szolgáltató jogosult az érdekeit sértő bannerek megjelenítését megtagadni. Szolgáltató a bannerek tartalmáért, a bannerekben vagy az azokon keresztül elérhető oldalak valódiságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Díjak, számlázás, fizetés módja

 

13.  A szerződést kitöltését követően Szolgáltató egy díjbekérő számlát készít a Hirdető felé, melyet a Szolgáltató emailben elküld az Hirdetőnek a megadott email címre. A díjbekérőn szereplő összegnek a Szolgáltató számlájára érkezése után a Szolgáltató postai úton küldi el a végleges számlát az Hirdetőnek.

 

14.  A Hirdető köteles a díjbekérő számlán szereplő összeget 8 naptári napos fizetési határidővel banki átutalás útján kiegyenlíteni. A díjbekérő számlán szereplő összegnek a Szolgáltató számláján való jóváírást követően kerül feltöltésre és megjelenítésre a megrendelt banner. A banner feltöltéséről és megjelenítéséről Szolgáltató emailben értesíti Hirdetőt. Szolgáltató a már megfizetett banner díját nem téríti vissza. Ez vonatkozik arra is, ha a banner megjelenése a Hirdető által meg nem megküldött kreatív vagy banner miatt hiúsul meg.

Szerzői Jogok

 

1.      A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a http://www.agrarkereso.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

2.      Miután a agrarkereso.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a agrarkereso.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3.      A http://www.agrarkereso.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

4.      A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 

5.      Tilos továbbá a http://www.agrarkereso.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az agrarkereso.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

6.      Az agrarkereso.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

7.      Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1.      Szolgáltató honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

2.      Szolgáltató a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

 

3.      A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

 

4.      Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadó.

 

5.      A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

6.      Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

7.      Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 

Az ÁSZF 2017.08.15. napján hatályba lépett.

Bankkártyás fizetésImpresszumMédiaajánlatA Gazda súgójaÁSZFPartnereinkElérhetőségekagrarkereso.hu 2007-2024