4773
551
7
94
44
41
302
251
204
legnépszerűbb hirdetések
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak magyarázata
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval


2. Az Üzemeltető által végzett személyes adatok kezelésére az alábbi szabályok, jogszabályok az irányadóak
 • az információs önrendelkezési jogokról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv)
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

Az adatkezelés jogcíme:
  Üzemeltető a Felhasználók, és látogatók személyes adatainak kezelésére az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása, valamint egyéb jogszabállyal biztosított jogalap alapján jogosult.

Az adatkezelés célja, és időtartama:
  Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi szabályzatban rögzített célokra, és ideig kezeli.

3. Az adatkezelés céljai
 • Üzemeltető, és Felhasználó közötti jogviszony gyakorlása, jogviszony érvényesítése, az ehhez fűződő kommunikáció biztosítása, a jogviszonyból adódó kötelezettségek teljesítése, valamint ugyanezen okból a Felhasználók közötti jogviszony esetén is
 • kapcsolattartás, ügyfélszolgálati teendők ellátása
 • közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése
 • a honlap látogatottságának, funkcióinak használatához fűződő statisztika készítése, honlap működésének az ellenőrzése
 • a honlapon hirdetést elhelyezők hirdetési céljainak kiszolgálása
 • a felhasználói élmény növelése, releváns ajánlatok megjelenítése
 • a honlap fejlesztése, használati értékékének javítása
 • hirdetések menedzselése
 • visszaélések megakadályozása
 • szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése
 • felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése
 • az ügyfélszolgálat igénybevétele során kezelt adatok célja a bejelentésben feltett kérdések megválaszolása, a panaszok kivizsgálása, kezelése, a kérdést feltevő Felhasználó érdemi tájékoztatása

4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy jogszabályban meghatározott időpontig, díjköteles szolgáltatások esetén legalább a szerződés végső időpontjáig. Amennyiben az adatkezelés a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezelés végső időpontja Üzemeltető üzleti érdekeinek megvalósulásáig, de legkésőbb addig, amíg felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja, illetve törvényben meghatározott esetben annak megvalósulásáig.

5. A honlap használatával és látogatásával összefüggő adatkezelés
5.1. A honlapot látogatók, böngészők esetén kezelt adatok:
 • IP cím
 • a honlap látogatás időpontja, és időtartama
 • gyakorisága
 • megtekintett hirdetések
 • honlap használatának gyakorlata
 • forgalmi adatok
Üzemeltető a felhasználói élmény növelésének érdekében igyekszik releváns ajánlatokat megjeleníteni a látogatók, honlapot böngészők számára. Üzemeltető a látogatókról gyűjtött adatokat nem rendeli össze személyazonossággal, vagy bármilyen arra következtetést adó adattal, azokat anonimizált formában kezeli. A látogatóknak jogában áll az ez irányú adatok gyűjtését letiltani.

5.2. Szolgáltatások igénybevétele során kezelt adatok
  5.2.1. Regisztrációs során megadott adatok
  • Hirdető neve
  • Hirdető e-mail címe
  • Hirdető telefonszáma
  • Hirdető lakhelye, telephelye (Ország, Megye, Település)
  • Jelszó
  • Regisztráció időpontja
  • Regisztrációkori IP cím
  A regisztráció során létrehozott felhasználói fiókban a Felhasználó további személyes adatot is megadhat, mint címe, kapcsolattartó neve email címe, telefonszáma, területi illetékessége, beszélt nyelvek, kapcsolattartó fényképe, valamint saját weboldalának url címe, céglógója. Ezen adatok megadása, nyilvánosságra hozatala nem a regisztrációs folyamat része, Felhasználó önkéntes döntésén alapul, a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételének nem feltétele, a feltöltött adatok valódisága, és a feltöltött adatok személyes jogokat érintő minden jogi nyilatkozat beszerezése kizárólag Felhasználó kötelezettsége, Üzemeltető ezen adatokért felelősséget nem vállal, ezen adatokra jelen Adatvédelmi szabályzat hatálya nem terjed ki.

  5.2.2. Hirdetés feladás, kezelés során kezelt adatok
  • hirdetés részletei
  • hirdetés feladás időpontja
  • hirdetés kezelés során végrehajtott műveletek, változtatások és azok időpontjai
  • hirdetés kezelő rendszerbe lépés időpontjai
  • feltöltött képek
  • IP cím

  5.2.3. Üzenetküldő rendszer használata során kezelt adatok
  Üzemeltető által működtetett üzenetküldő rendszer használata esetén az üzenetküldő által önkéntesen megadott személyes adatok, mint:
  • név
  • email cím
  • telefonszám
  • a hirdetés azonosítói melyre az üzenetet küldték
  • az üzenet szövege
  • az üzenet küldőjének IP címe
  Az üzenetküldő rendszer használatával felhasználók kifejezett hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik rögzítéséhez, kezeléséhez, és azok esetleges ellenőrzéséhez.

  Üzemeltető jogosult, de nem köteles az üzeneteket, és az azokban megadott adatokat ellenőrizni.

  5.2.4. Díjköteles szolgáltatásokat igénybe vevők esetén kezelt adatok
  • Az 5.2 pontban felsorolt adatok, valamint
   5.2.4.1. Magánszemélyek esetén:
   • Megrendelő neve
   • Számlázási cím
   • Levelezési cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)
   • Személy igazolvány szám
   • Anyja neve
   • Születési hely
   • Születési idő
   • Számlavezető pénzintézet neve
   • Bankszámlaszám
   • Kapcsolattartó neve
   • Kapcsolattartó telefonos elérhetősége
   • Kapcsolattartó e-mail címe
   5.2.4.2. Vállalkozások esetén:
   • Számlázási cím
   • Levelezési cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)
   • Adószám vagy közösségi adószám (uniós adószám)
   • Számlavezető pénzintézet neve
   • Bankszámlaszám
   • Kapcsolattartó(k) neve
   • Kapcsolattartó(k) telefonos elérhetősége
   • Kapcsolattartó(k) e-mail címe
5.3. Cookie technológia alkalmazása
Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik.

A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A Weblap, illetve a Weboldalon keresztül az Üzemeltető külső szolgáltatók (Google Analytics/Adwords Remarketing, DoubleClick, Xiti, Gravityrd.com, Cloudfront.net, Adverticum) követő kódokat használnak annak érdekében, hogy a Felhasználókat később a Google Display hálózatába tartozó, és más weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el. A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett egy hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó számára, a külső szolgáltató partnereinek internetes webhelyein, így a Weblapon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználó számára. A Weblap vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat alkalmaz. A Weblap hirdetéseit külső szolgáltatók is megjeleníthetik internetes webhelyeiken. A Weboldal és külső szolgáltatói saját cookie-kat és harmadik féltől származó cookie-kat használnak együttesen a Felhasználók által tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, a hirdetések optimalizálására és részükre történő megjelenítésére.

A Weboldalon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:
  • Nélkülözhetetlen cookie-k
   A weboldal megfelelő működését garantáló cookie-k. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek marketing célra felhasználható adatokat.
  • Funkcionális cookie-k
   A megjelenésre vonatkozó beállítások megjegyzésével ezek a cookie-k biztosítják a weboldal személyre szabott kinézetét.
  • Targetált cookie-k
   Ezek a cookie-k biztosítják, hogy az Üzemeltető weboldalán személyre szabott hirdetések jelenjenek meg.
  • Külső cookie-k
   A jellemzően közösségi oldalak által biztosított cookie-k teszik lehetővé az adott tartalom megosztását vagy kedvelését az oldalon belül. Ezen felül olyan információkat is gyűjtenek, amelyek révén az adott oldalakon személyre szabott hirdetések jelenhetnek meg.
A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. A Felhasználó a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google fiókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre.

A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését az Üzemeltető az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

6. Ügyfélszolgálattal, és panaszbejelentéssel kapcsolatos adatkezelések
Üzemeltető a szolgáltatásaihoz kapcsolódó kérdéseket a +36 70 6380-111-es telefonszámon, míg a panaszokat az erre fenntartott ugyfelszolgalat@agrarkereso.hu email címen vagy postai úton fogadja.
Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/ A alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:
 • a panasz bejelentőjének, neve, címe, telefonszáma, valamint a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott minden egyéb adat
 • panasz előterjesztésének, helye, ideje, módja
 • panasz részletei, leírása
 • panaszhoz csatolt egyéb bizonyítékok, ezek jegyzete
 • panaszos számára megküldött válaszlevél másolata

7. Közvetlen üzletszerzési célra felhasznált adatkezelés
Üzemeltető a Felhasználók adatit közvetlen üzletszerzési célra azok önkéntes hozzájárulásuk alapján használja fel. A regisztrációs folyamat, a saját felhasználói fiók, profil létrehozása során az Általános szerződési feltételek, és jelen Adatvédelmi nyilatkozta megértésével, és elfogadásával Felhasználok, kifejezet hozzájárulásukat adják adataik közvetlen üzletszerzési célra való felhasználásához, hogy Üzemeltető a megadott elérhetőségeken, e-mailen, automatizált hívórendszer segítségével, direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel, hírlevéllel megkeresse őket. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megkeresésekben belefoglalja a vele szerződéses viszonyban álló partnerei ajánlatait, hirdetéseit is.
Felhasználó a hozzájárulását e tevékenységre Üzemeltető ügyfélszolgálatán keresztül, valamint a hírlevél leiratkozás linkjére kattintva, bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Üzemeltető ezen adatokat a Felhasználó visszavonásáig kezeli.

Kezelt adatok:
 • Név
 • e-mail cím
 • telefonszám
Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak jelen pont szerinti kommunikáció körébe a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó rendszerüzenetek, valamint Üzemeltető által fenntartott üzenő rendszeren keresztül Felhasználók által küldött megkeresések.

8. Felhasználó jogai az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban
Felhasználó (érintett) az Infotv. 14-18 § alapján jogosult arra, hogy Üzemeltető által kezelt személyes adatokról tájékoztatást kérjen, kérje azok helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak törlését, zárolását.

Az érintett kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó az adatkezelésről évente egyszer kérhet ingyenes azonos adatkörre tájékoztatást azonos adatkörre. Amennyiben Felhasználó ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy Üzemeltető jogosult költségtérítést kérni a tájékoztatásért.

A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét Üzemeltető a Felhasználó részére köteles visszatéríteni, amennyiben a Felhasználó adatira vonatkozólag az adatok helyesbítésre kerülnek, illetve, ha az adatok helyesbítésre, vagy törlésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben Üzemeltető a tájékoztatáskérést nem találja megalapozottnak, úgy Felhasználót erről a benyújtást követően legkésőbb 25 napon belül írásban tájékoztatja, valamint annak jogorvoslati lehetőségeiről is.

Felhasználó kérheti adatainak helyesbítést, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak.

Felhasználók kérhetik adataik zárolását is, ez esetben a személyes adatai olyan jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok kezelését végleges, vagy határozott időre korlátozzák.

Az Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

9. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni – vagy az Üzemeltető székhelye valamint a érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni.
 
Az Adatvédelmi Szabályzat 2016.01.01. napján hatályba lépett.
 
 
 
Bankkártyás fizetésImpresszumMédiaajánlatA Gazda súgójaÁSZFPartnereinkElérhetőségekagrarkereso.hu 2007-2022